skip to Main Content

Helbredstillæg

puzzle-3223941_640

Hvad er et Helbredstillæg?

Helbredstillæg er et tilskud til pensionistens (folkepensionister og førtidspensionister efter reglerne fra før 1. januar 2003) egne udgifter til ydelser, der er tilskudsberettigede efter sundhedsloven (fx medicin, tandbehandling og fysioterapi). Derudover kan man få helbredstillæg til tandproteser, fodterapi og briller, hvis kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig.
Helbredstillægget udgør 85 pct. af pensionistens egne udgifter og udbetales med den personlige tillægsprocent.

Den personlige tillægsprocent og formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du kan få helbredstillæg.

Vær opmærksom på:

 • Nævnte beløb i denne artikel er for 2018
 • Du betaler ikke skat af helbredstillæg
 • Man kan ikke få helbredstillæg, hvis sin likvide formue er over kr. 86.000
 • Ansøgning skal indgives, inden behandlingen bliver udført/bestilt
 • Det almindelige helbredstillæg dækker kun udgifter til de ydelser, som Regionsrådet yder tilskud til efter sundhedslovens kapitel 15 og 42
Helbredstillæg folkepension https://www.trusthansen.dk/pension/folkepension/helbredstillaeg/

Statistik

Danmarks Statistik har et helt afsnit om sociale pensioner.

Der findes dog ikke landsdækkende statistik om specifikt helbredstillæg.

Jura

Du kan finde “Lov om social pension” ved f.eks. retsinformation.dk eller socialjura.dk.

For informationer om helbredstilskuddet:

Det almindelige helbredstillæg dækker udgifter til de ydelser, som Regionsrådet yder tilskud til efter sundhedslovens kapitel 15 og 42. Information findes:

 

Om Helbredstillæg

Helbredstillæg til pensionister blev indført i marts 2001. Reglerne for helbredstillæg er de samme i alle landets kommuner.

Eksempler på ting du kan få delvist tilskud til er medicin, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorbehandling, psykologhjælp og tandlæge, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven, dvs. som sygesikringen i forvejen yder tilskud til.

Opfyldes betingelserne for helbredstillæg, har man ret til løbende tilskud til den egenbetaling, som ikke dækkes efter sundhedsloven.

Både som ejer og lejer har man mulighed for at søge tillægget, hvis man er folkepensionist og har en lav likvid formue.

Man søger om helbredstillægget ved sin kommune, f.eks. ved at henvende sig til kommunens borgerservice,

Helbredstillægget udbetales af kommunen.

Udvidet helbredstillæg til briller, fodbehandling og tandproteser

Man kan få bevilget udvidet helbredstillæg, som engangsbeløb, til udgifter man ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven.  Det er kommunen der vurderer, om udgiften er nødvendig.

Betingelser for Udvidet Helbredstillæg:

 • Udvidet helbredstillæg dækker tilskud til briller, fodbehandling og tandproteser
 • Ansøgning afleveres inden behandlingen bliver udført/bestilt
 • Pensionisten skal ansøge om udvidet helbredstillæg
 • Tillægget beregnes i forhold til 85 procent af pensionistens egen andel af udgiften
 • Pensionistens formue må ikke overstige formuegrænsen, der fastsættes årligt
 • Tillægget udbetales på grundlag af den personlige tillægsprocent
 • For tandproteser gælder det, at beløbets størrelse afgøres efter udgiften til en aftagelig protese. Difference ift. en fast protese betales af ansøger
 • For briller gælder det, at beløbets størrelse afgøres efter udgiften til en standardbrille som bæres permanent. ønskes kontaktliser, eller briller med glidende overgang, betales en evt. difference. Der ydes normalt ikke tilskud til almindelige læsebriller eller overflade- eller refleksbehandling
 • For fodbehandlinger gælder det, at der  der ydes tilskud til vedvarende fodbehandling til pensionister, som ikke har en funktionsnedsættelse, men som alligevel har behov for fodbehandling. Tilskud gives dog også til pensionister med funktionsnedsættelse, som har brug for fodbehandling, der ligger ud over den behandling, der kan varetages af hjemmeplejen. Der ydes ikke tilskud til  fodbehandling, der ikke kan ydes tilskud til efter sundhedsloven

Det er kommunen, der vurderer, om der kan gives tilskud.
Der kræves dokumentation i form af oplysninger fra tandlæge eller optiker om løsning af et opstået problem eller synsprøveresultatet. Dokumentationen indgår i kommunens vurdering af, om en udgift er nødvendig

Sådan bliver Helbredstillægget udregnet

Generelt

Den personlige tillægsprocent (står på pensionsmeddelelsen) går fra 0 til 100 og beregnes på baggrund af husstandens indtægt ud, over folkepensionen.
En tillægsprocent 100 giver maksimalt tilskud, mens en tillægsprocent på 0 betyder, at man ikke kan få tillæg.
Har man en tillægsprocent lavere end 100, bliver tillægget reduceret, så en tillægsprocent på eksempelvis 75 procent giver en tilsvarende procentdel af tilskudsbeløbet.
Din personlige tillægsprocent omregnes løbende, hvis f.eks. indtægter ændrer sig mere end rent midlertidigt. En omregning i løbet af året medfører ikke, at formue skal vurderes på ny inden årets udløb.

Tillægsprocenten kan findes på pensionsmeddelelsen.
Udbetaling Danmark benytter oplysninger fra SKAT til udregning af tillægget.

Specifikt om Helbredstillægget

Kommunen vurderer årligt omkring årsskiftet, om man stadig har ret til helbredstillægget, ifølge oplysninger fra Udbetaling Danmark.

Har ansøger en formue på ansøgningstidspunktet og ved den årlige formueopgørelse på over 86.000 kr, bliver man ikke tildelt tillægget.

Tillægget dækker op til 85% af pensionistens egen andel af udgiften, i ft. billigste synonyme lægemiddel. Der ydes ikke tilskud til transport.
Ved udvidet helbredstillæg til briller, fodbehandling eller tandproteser, kan man få dækket op til 85 pct. af den faktiske pris.

Tillæg til medicinudgifter beregnes i forhold til tilskudsprisen efter sundhedslovens bestemmelser.

Har kommunen indgået en prisaftale i forhold til den hjælp, der ansøges om, kan man kun få dækket op til 85 % af den pris, der er aftalt i prisaftalen.

Man kan søge om et personligt tillæg til at dække den del af udgiften, man selv skal betale. Dvs. at er man berettiget til 85% i helbredstillæg, kan man her søge om de sidste 15%.

Hvis sin personlige tillægsprocent ændrer sig i løbet af året, kan der ske ændringer i den løbende udbetaling af helbredstillægget. Formuen vurderes dog kun ved ansøgning og derudover en gang årligt.

Ved opgørelsen af likvid formue indgår

 • Indestående i pengeinstitutter m.v., f.eks nedsparingslån og kassekredit med pant i fastejendom
 • Kursværdien af obligationer i depot
 • Kursværdien af deponerede, børsnoterede aktier
 • Kursværdien af investeringsforeningsbeviser
 • Kontant beholdning
 • Pantebreve i depot
 • Andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

I likvid formue indgår ikke:

 • Friværdi i fast ejendom
 • Almindelig kassekredit, som ikke har sikkerhed i fast ejendom
 • Bil
 • Ting du ejer, f.eks. en samling eller et værdifuldt arvestykke

Hvornår bør man beregne helbredstillæg på ny?

 • Ændringer i formue i husstanden
 • Hvis man flytter sammen / bliver gift
 • Hvis man flytter fra hinanden, bliver separeret eller skilt

Hvis man vil klage

Klager over tillægsprocent og fastsættelse af likvid formue foretages ved Udbetaling Danmark.

Er man ikke enig i kommunens afgørelse, skal man klage til kommunen inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen.
Afgørelsen skal så revurderes inden 4 uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Er man udenlandsdansker kan man klage over Udbetaling Danmarks afgørelse om helbredstillæg i udlandet, til Udbetaling Danmark, som skal modtage din klage senest 4 uger efter, man har modtaget afgørelsen.
Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sender sagen videre til Ankestyrelsen, hvis man ikke får ret i din klage.

Eksempler

Eksempel 1
Hvis den personlige tillægsprocent er 100, og man har en regning på kr. 500, dækker helbredstillægget 85 % af denne.
Det vil sige at tilskud udregnes til  kr 425.

Eksempel 2
Hvis den personlige tillægsprocent er 70, og regningen er på kr. 500, dækker helbredstillægget 70 % af kr. 425 (=85 % af kr. 500). Tilskuddet udregnes til kr. 297,5.

Seneste kommentarer

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

  Back To Top